Årsmötesprotokoll 2017

Årsmöte Arenberga Villaägareförening

Tid och plats:
1:a Februari 2017 Norrbackaskolans matsal, Märsta
Närvarande: 20 personer
§ 1 Mötets öppnande

Annette Sang hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat

§ 2 Val av mötesordförande och sekreterare

Årsmötet beslutade att välja Annette Sang till mötesordförande samt Anna Danielsson till mötessekreterare

§ 3 Val av 2 personer att justera protokollet

Årsmötet beslutade att välja Thomas Ljungberg & Lars Svensson att justera protokollet

§ 4 Årsmötets behöriga utlysande

Årsmötet beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst

§ 5 Verksamhetsberättelse och bokslut
Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår presenterades för årsmötet. Anna Danielsson redovisade 3 ordinarie möten. Silva Lindevall redovisade bokslutet.

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse och lägga dessa till handlingarna.

§ 6 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
Revisorsberättelse och balansräkning presenterades för årsmötet av Silva Lindevall. Årsmötet beslutade att fastställa balansräkningen och lägga den till handlingarna.

§ 7 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse

Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet

§ 8 Beslut om arvode
Styrelsen föreslog en middag (max 500kr per person) för styrelsen som arvode. Detta fastslogs på mötet.

§ 9 Fastställande av antalet ledamöter

5 st fastställdes

§ 10 Val av ordförande på 1 år

Styrelsens förslag är Annette Sang, Hyacintvägen 7
Årsmötet beslutade att välja Annette Sang till ordförande, tillika firmatecknare.

§ 11 Styrelseledamöter på 1 år (1 år kvar av av mandatperioden)

Ledamot Anna Danielsson, Solrosvägen 4

§ 12 Val av 3st styrelseledamöter på 2 år

Ledamot Magnus Forslöf, Tulpanvägen 9
Ledamot Lena Lindgren Ljungberg, Solrosvägen 2
Ledamot Maria Neumann, Solrosvägen 7

§ 13 Beslut om firmatecknare

Årsmötet beslutade att välja Anette Sang och Maria Neumann som firmatecknare
§ 14 Val av 2 revisorer

Årsmötet beslutade att välja Lena Söderström och Thomas Ljungberg som revisorer.

§ 15 Val av valberedning

Årsmötet beslutade att välja Lena Lindgren-Ljungberg och Gertrud Sörlin att ingå i valberedningen.

§ 16 Fastställande av årsavgift

Årsmötet beslutade att bibehålla årsavgiften för AVF medlem till 100kr.
ComHem avgiften höjs till 750 kr

§ 17 Ärenden som styrelsen vill ta upp på årsmötet

Städdag tisdag 10 maj kl 18:30-20:00. Reservdag 17 maj ifall det regnar den 10:e
Den nya organisationsnumret är 802458-8611
Konto 79 895 395 på Handelsbanken ska avslutas
Föreningens stadgar ska uppdateras med hur styrelsen ska vara sammansatt
Comhem avtalet är upphandlat för det antal fastigheter som anslöt sig när avtalet handlades upp och abonnemanget följer med till en ny ägare. Vi vill påminna om att det är viktigt att meddela ny ägare/mäklare vid försäljning.
AVF hemsida www.arenberga.se. Ansvaret för att uppdatera hemsidan kommer att vara en uppgift för styrelsens ordförande.

§ 18 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

Inga motioner har inkommit.

§ 19 Övriga frågor

Silva Lindevall avgår som kassör, men kvarstår som fullmaktstagare tills överlämnandet till föreningens nya kassör anses vara klart.

Angående Grannsamverkan är det inte föreningen som blir medlem utan enskilda medlemmar för sin gata eller del av gata. På städdagen ska vi sätta upp nya skyltar i området.

Vi har fått förslag på att köpa en frostvakt till boden i lekparken och styrelsen kommer att titta vidare på den frågan.

Slutligen vill vi uppmärksamma att det på denna dag var 50 år sedan de första familjerna flyttade in i området.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vid protokollet Anna Danielsson
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mötets ordförande Annette Sang
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justerare Thomas Ljungberg
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justerare Lars Svensson