Protokoll från extra medlemsmöte 19 oktober 2017

Extra Medlemsmöte Arenberga Villaägareförening
Tid och plats
19:e Oktober 2017 Norrbackaskolans matsal, Märsta
Närvarande 35 personer
§ 1 Mötets öppnande

Annette Sang hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av mötesordförande och sekreterare

Mötet beslutade att välja Annette Sang till mötesordförande samt Anna Danielsson till mötessekreterare.
§ 3 Val av 2 personer att justera protokollet

Mötet beslutade att välja Thomas Ljungberg & Lena Söderström att justera protokollet.
§ 4 Mötets behöriga utlysande

Mötet beslutade att anse mötet enligt stadgarna behörigen utlyst.
§ 5 Comhem

Mötet beslutade att bifalla styrelsens förslag att överlåta nätet till Comhem. Köpeskillingen kommer att bli 1 kr och överlåtelsen sker tidigast 1 januari 2018. Vi kommer att återkomma till alla anslutna medlemmar avseende vilken dokumentation som krävs från varje enskild fastighet. En riktad kampanj till hushållen från Comhem kommer att skickas ut i samband med att nätet överlåts.
§ 6 Val av ny kassör

Valberedningen har inte hittat någon ny kandidat till posten som kassör. Bland mötets deltagare hittade vi inte heller någon kandidat. Mötet beslutade att bordlägga frågan till nästa årsmöte. Om styrelsen inte blir fulltalig då får vi överväga att lägga ner villaföreningen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………………
Vid protokollet Anna Danielsson Justerare Thomas Ljungberg
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………………
Mötets ordförande Annette Sang Justerare Lena Söderström