Protokoll från årsmötet 2018

Årsmöte Arenberga Villaägareförening
Tid och plats
21:a Mars 2018 Hyresgästföreningens lokal på Södergatan, Märsta
Närvarande
24 personer
§ 1 Mötets öppnande

Annette Sang hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat
§ 2 Val av mötesordförande och sekreterare

Årsmötet beslutade att välja Annette Sang till mötesordförande samt Anna Danielsson till mötessekreterare
§ 3 Val av 2 personer att justera protokollet

Årsmötet beslutade att välja Thomas Ljungberg & Mattias Edlund att justera protokollet
§ 4 Årsmötets behöriga utlysande

Årsmötet beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst
§ 5 Verksamhetsberättelse och bokslut
Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår presenterades för årsmötet. Anna Danielsson redovisade 8 ordinarie möten. Annette Sang redovisade bokslutet.

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse och lägga dessa till handlingarna.
§ 6 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
Revisorsberättelse och balansräkning presenterades för årsmötet av Annette Sang

Årsmötet beslutade att fastställa balansräkningen och lägga den till handlingarna.
§ 7 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse

Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet
§ 8 Beslut om arvode
Styrelsen föreslog en middag (max 500kr per person) för styrelsen som arvode. Detta fastslogs på mötet.
§ 9 Fastställande av antalet ledamöter

5 st fastställdes
§ 10 Val av ordförande på 1 år

Styrelsens förslag är Annette Sang, Hyacintvägen 7
Årsmötet beslutade att välja Annette Sang till ordförande, tillika firmatecknare.
§ 11 Styrelseledamöter på 2 år

Ledamot Anna Danielsson, Solrosvägen 4
Ledamot Lena Söderström, Solrosvägen 10

§ 12 Styrelseledamöter med 1 år kvar

Ledamot Magnus Forslöf, Tulpanvägen 9
Ledamot Lena Lindgren-Ljungberg, Solrosvägen 2
§ 13 Beslut om firmatecknare

Årsmötet beslutade att välja Anette Sang och Lena Söderström som firmatecknare
§ 14 Val av 2 revisorer

Årsmötet beslutade att välja Lars Kristensen och Thomas Ljungberg som revisorer.
§ 15 Val av valberedning

Årsmötet beslutade att välja Lena Lindgren-Ljungberg att ingå i valberedningen.
§ 16 Fastställande av årsavgift

Årsmötet beslutade att bibehålla årsavgiften för AVF medlem till 100kr.
§ 17 Ärenden som styrelsen vill ta upp på årsmötet

• Städdag tisdag 8 maj kl 18:30-20:00. Reservdag 15 maj ifall det regnar den 10:e. OBS städdagen ändrad till 16 maj med reservdag 23 maj.
• Comhem köper per 2018-04-01 nätet av Villaföreningen. I samband med detta kommer Comhem att rikta ett erbjudande till våra medlemmar. Vi får en egen kontaktperson på Comhem och individuella erbjudanden. Comhem kommer att gå ut med information i våra brevlådor.
• Vi vill påminna om att det är viktigt att meddela ny ägare om man har Comhem

§ 18 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

Inga motioner har inkommit.
§ 19 Övriga frågor

Styrelsen föreslår en ändring av stadgarna så att alla fastigheter i området Arenberga kan vara med i föreningen. Det skulle då innefatta följande gator: Solrosvägen, Arenbergavägen, Liljevägen, Hyacintvägen, Blåklintvägen, Tulpanvägen, Ljungvägen, Syrenvägen, Anemonstigen, Vallmostigen och Violstigen.

Vi har påbörjat en process där vi samlar in email adresser från så många medlemmar som möjligt. Vi kommer efterhand att börja med att informera via email från styrelsen. Det sparar tid, pengar samt är mer miljövänligt.

Som information vill vi som sista punkt nämna att IP Only har riktat ett erbjudande till föreningens medlemmar avseende att dra in fiber.

Vid protokollet Anna Danielsson
Mötets ordförande Annette Sang
Justerare Thomas Ljungberg
Justerare Mattias Edlund