Kallelse till årsmöte 2019

Kallelse till årsmöte 2019
Tid: 13 mars 2019 kl.19-21
Plats: Södergatan 50

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 6 mars.

Kontaktinformation Styrelsen:
Ordförande: Annette Sang, Hyacintvägen 7 marie@sang.info
Ledamot/kassör: Lena Söderström, Solrosvägen 10 soderstrom.lena@gmail.com
Ledamot: Anna Danielsson, Solrosvägen 4 annafrida23@hotmail.com
Ledamot: Magnus Forslöf, Tulpanvägen 9 kersmag@gmail.com
Ledamot: Lena Lindgren-Ljungberg, Solrosvägen 2 lenalindgren52@gmail.com

Med anledning av inlämnad motion så har vi kontaktat Comfort för en presentation om solceller och laddningsstolpar för el-bilar. Mötet kommer därmed att inledas med detta kl. 19.00.

Dagordning
1. Mötet öppnas
2. Val av mötets ordförande och sekreterare
3. Val av två justeringsmän
4. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
5. Föredragning av verksamhetsberättelse och bokslut
6. Revisorernas berättelse
7. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen för räkenskaper och förvaltning
8. Beslut om arvoden
Förslag: middag för styrelsen för max 2500 kr
9. Fastställa antalet ledamöter
10. Val av föreningens ordförande, tillika firmatecknare, på 1 år.
Styrelseledamöter
Ledamot: Anna Danielsson (1 år kvar av mandatperioden)
Kassör: Lena Söderström (1 år kvar av mandatperioden)
11. Val av 2 st styrelseledamöter på 2 år
12. Beslut om firmatecknare
Förslag: föreningens ordförande och kassör oberoende av varandra
13. Val av 2 revisorer och 1 ersättare på 1 år
14. Val av valberedning på 1 år
15. Fastställande av årsavgift
Förslag: Bibehållen avgift 100 kr som ska vara betald senast 31 mars
16. Ärenden som styrelsen vill ta upp på årsmötet
• Befrielse från deklaration
• Förslag på städdag 8 maj med 15 maj som reservdag
• AVf:s hemsida
17. Motioner från medlemmar
18. Övriga frågor
Mötet avslutas med fika.

Varmt välkommen! Styrelsen/2019-03-06