Verksamhetsberättelse AVf 2019

Verksamhetsberättelse 2019

Styrelsen för AVf Arenberga Villaägarförening får härmed avlämna följande berättelse för det gångna verksamhetsåret.

Styrelsen har under året haft ett konstituerande samt sex ordinarie protokollförda möten.

Medlemmarna har under året erbjudits att ta del av upphandling och information gällande takrenovering, solceller, relining och spolning av avloppsrör.

Rapport gällande incident med röklukt från Bristaverken har delgivits medlemmarna.

4 fågelholkar som tillverkats av Arne Hall har satts upp i området med hjälp av Lars Talu.

Kontakt har tagits med vägarna Bok och Hassel för att se om intresse funnits för att vara med i AVf men representanter för dessa vägar har avböjt medlemskap.

Hemsidan har uppdaterats ytterligare med en flik, media, med hjälp av vår webbadministratör Erik Sandgren. Det är därmed lättare att ladda upp dokument och bilder.

En Facebooksida har satts upp enligt önskemål från medlemmar. Detta för att underlätta information för boende i Arenberga. Det är en plats för att enkelt sälja, köpa, hjälpa och tipsa varandra.

En städdag genomfördes den 8/5. Traditionsenligt avslutades detta med korvgrillning.

Styrelsen, i första hand Lena Lindgren-Ljungberg, har under året haft täta kontakter med kommunen angående trafiksituationen på Dragonvägen inkluderande reklamen i busskuren på Stationsgatan. Förbättringar har genomförts men då projektet inte riktigt är i mål så kommer styrelsens arbetet med detta projekt att fortsätta även under 2020. Likaså gäller för belysning i lekparken.

Styrelsen har under 2019 skickat ut 10 informationsbrev till medlemmarna i föreningen samt även besvarat ett 10-tal frågor från medlemmar. Jurist har konsulterats i vissa fall för att ge korrekt information.

Arenberga 2020-01-23

Kjell Westling                                   Anna Danielsson                     Per Larsson

Lena Lindgren-Ljungberg                   Lena Söderström