Årsmötesprotokoll AVf 2020

Årsmöte Arenberga Villaägareförening

Tid och plats

12:e Mars 2020 Hyresgästföreningens lokal på Södergatan, Märsta

Närvarande

13 personer, varav 3 st styrelsemedlemmar

Kjell Westling, Lena Söderström, Lena Lindgren-Ljungberg.

Frånvarande: Anna Danielsson och Per Larsson

§ 1 Mötets öppnande                           

Kjell Westling hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötet började med att Maria Nordmark från Sigtuna Vatten och Renhållning informerade om den nya sophanteringen som börjar gälla from oktober 2020. Det blir 2 st sopkärl innehållande vardera 4 fack för sortering. Mer att läsa om detta finns på www.sigtunavatten.se/fyrfack. Återvinningsstationerna kommer initialt att bli kvar. En ny återvinningscentral kommer implementeras den 8 maj på Voltgatan och allmänheten hälsas då välkomna för en demo av den nya sopbilen.

§ 2 Val av mötesordförande och sekreterare

Årsmötet beslutade att välja Kjell Westling till mötesordförande samt Lena Lindgren-Ljungberg till mötessekreterare.

§ 3 Val av 2 personer att justera protokollet

Årsmötet beslutade att välja Thomas Ljungberg & Lars Kristensen att justera protokollet.

§ 4 Årsmötets behöriga utlysande

Årsmötet beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst.

§ 5 Verksamhetsberättelse och bokslut

Under verksamhetsåret har 6 ordinarie styrelsemöten hållits. Lena Söderström presenterade verksamhetsberättelsen och redovisade bokslutet. Verksamhetsberättelsen kommer att läggas ut på vår hemsida.

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhets- och ekonomisk berättelse och lägga dessa till handlingarna.

§ 6 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

Revisionsberättelse presenterades av Thomas Ljungberg och balansräkning av Lena Söderström för årsmötet.

Årsmötet beslutade att fastställa balansräkningen och lägga den till handlingarna.

§ 7 Frågan om ansvarsfrihet för styrelse

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 8 Beslut om arvode

Styrelsen föreslog en middag (max 500kr per person) för styrelsen som arvode. Detta fastslogs på mötet.

§ 9 Fastställande av antalet ledamöter

5 st fastställdes.

§ 10 Val av ordförande på 1 år

Styrelsens förslag är Kjell Westling, Solrosvägen 3

Årsmötet beslutade att välja Kjell Westling till ordförande, tillika firmatecknare.

§ 11 Styrelseledamöter på 1 år

Ledamot Per Larsson, Liljevägen 4
Ledamot Lena Lindgren-Ljungberg, Solrosvägen 2
Ledamot Lena Söderström, Solrosvägen 10

§ 12 Styrelseledamöter på 2 år

Ledamot Ingrid Fredriksson, Arenbergavägen 37

§ 13 Beslut om firmatecknare

Årsmötet beslutade att välja Kjell Westling och Lena Söderström som firmatecknare, oberoende av varandra.

§ 14 Val av 2 revisorer

Årsmötet beslutade att välja Lars Kristensen och Thomas Ljungberg som revisorer.

§ 15 Val av valberedning 

Årsmötet beslutade att välja Lena Lindgren-Ljungberg att ingå i valberedningen.

§ 16 Fastställande av årsavgift

Årsmötet beslutade att bibehålla årsavgiften för AVf medlem till 100 kr.

§ 17 Ärenden som styrelsen ville ta upp på årsmötet       

  • Städdag 13 maj kl. 18:30-20:00. Reservdag 28 maj ifall det regnar den 13:e
  • AVf:s hemsida samt Facebooksida, f.n. 61 medlemmar.
  • Gustaf Löwenhielm berättade mycket intressant om hela händelseförloppet med att installera solceller på sin villa och gav många tips.
  • Anna avtackades efter 6 år i styrelsen och kommer få en blomma i efterhand.

§ 18 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

Inga motioner har kommit in.

§ 19 Övriga frågor

Införande av bommar och stenar inom Arenberga.

Mötet beslöt att styrelsen kontaktar Kommunen med en skrivelse att vi endast önskar ha avstängning mot Liljevägen och Syrenvägen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vid protokollet Lena Lindgren-Ljungberg
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mötets ordförande Kjell Westling
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justerare Thomas Ljungberg
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justerare Lars Kristensen