Kallelse till årsmöte 2015

Tid: Onsdag 11:e februari 2015 kl 19.00 – 21.00
Plats: Norrbackaskolans matsal

Motioner skall vara styrelsen till handa senast 4:e februari.
Kontaktuppgifter finns på hemsidan: www.arenberga.se.

Dagordning

1. Mötet öppnas
2. Val av mötets ordförande och sekreterare
3. Val av två justeringsmän
4. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
5. Föredragning av verksamhetsberättelse och bokslut
6. Revisorernas berättelse
7. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen för räkenskaper och förvaltning
8. Beslut om arvoden. Förslag: middag för styrelsen för max 2000 kr.
9. Fastställa antalet ledamöter.
10. Val av föreningens ordförande, tillika firmatecknare, på 1 år.
11. Styrelseledamöter på 1 år (de har 1 år kvar av mandatperioden)
Ledamot: Silva Lindevall, Arenbergavägen 39, Tel: 08-591 164 51
Ledamot: Anna Danielsson, Solrosvägen 4, Tel: 073-626 68 86
12. Val av 2 st styrelseledamöter på 2 år.
13. Beslut om firmatecknare. Förslag föreningens ordförande och kassör.
14. Val av 2 revisorer och 1 ersättare på 1 år.
15. Val av valberedning på 1 år
16. Fastställande av årsavgift.
Förslag: Bibehållen avgift 100 kr som ska vara betald senast 15 mars.
17. Ärenden som styrelsen vill ta upp på årsmötet:
* Städdag tisdag 5 maj kl 18.30 – 20.00. Reservdag 12 maj ifall det regnar den 5:e
18. Motioner från medlemmar
19. Övriga frågor

Mötet avslutas med fika.

Välkomna!
/Styrelsen