Stadgar för Arenberga Villaägareförening antagna vid konstitueringsmöte i Märsta den 8 november 1967. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte i Märsta den 30 mars 1978 och 11 mars 2004. Ytterligare reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19 februari 2013. Ytterligare reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 1 februari 2017. Ytterligare reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 21 mars 2018. Ytterligare reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 24 mars 2022

§ 1
Arenberga villaägarförening är en ideell förening som utgör en partipolitiskt neutral sammanslutning. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av ägare av fastighet i föreningens verksamhetsområde.

§ 2
Föreningens verksamhetsområde är följande fastigheter i Arenberga:
Arenbergavägen
Blåklintsvägen
Hyacintvägen
Liljevägen
Ljungvägen
Solrosvägen
Syrenvägen
Tulpanvägen
Violstigen
Anemonstigen
Vallmostigen

§ 3
Varje villaägare inom föreningens verksamhetsområde kan vara medlem i föreningen.

§ 4
Styrelsen kan besluta om uteslutning ur föreningen av medlem som inte under föreskriven tid erlägger årsavgift eller som eljest motverkar föreningens intresse eller som inte är ägare av fastighet i verksamhetsområdet längre.

§ 5
Föreningens möten är årsmöte och vid behov extra möte. Föreningen sammanträder till ordinarie årsmöte före mars månads utgång på av styrelsen utsedd tid och plats. Styrelsen får sammankalla till extra möte med föreningen när styrelsen anser att det finns behov av det. Vid extra möte får inte beslut fattas i andra frågor än de som angives i kallelsen. Årsmöten och/eller extra möten kan vid pandemier eller vid restriktioner gällande sammankomster även ske digitalt.

§ 6
Kallelse till årsmöte skall utsändas skriftligen till samtliga medlemmar minst tre veckor i förväg.
Dagordning skall finnas tillgänglig vid årsmötet.
Kallelse till extra möte skall tillsammans med programmet för mötet skriftligen meddelas minst en vecka före mötet.

§ 7
Vid föreningsmötet äger varje fastighet en röst. Röstning genom skriftlig fullmakt får ske.

§ 8
All omröstning vid föreningsmöte verkställs öppet, såvida inte sluten omröstning begärs.
Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.

§ 9
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma till behandling:
• Val av ordförande, sekreterare samt två justeringsmän för mötet
• Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
• Föredragning av verksamhets- och revisionsberättelser
• Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen för räkenskaper och förvaltning
• Beslut om firmatecknare
• Val av ordförande i styrelsen
• Val av ledamöter i styrelsen

• Val av suppleant i styrelsen

• Val av två revisorer och en revisorssuppleant

• Val av valberedning
• Fastställa föreningsavgiftens storlek

• Fastställa styrelsen ersättning enligt §12
• Ärenden som styrelsen anser ska behandlas
• Motioner som kommit till styrelsens kännedom på utsatt tid enligt § 10
• Övriga ärenden

§ 10
Motioner eller ärenden som medlem önskar få behandlat vid årsmöte ska senast sju dagar före mötet skriftligen anmälas till styrelsen.

§ 11
Ordförande väljs för ett år, styrelseledamöter växelvis två respektive ett år. Styrelsens sammansättning är enligt följande: Ordförande, sekreterare, kassör, 2 styrelseledamöter samt suppleant.

§ 12
Det åligger styrelsen att hantera föreningens angelägenheter.
Styrelsen bestämmer hur många möten de behöver ha för att hantera föreningens angelägenheter. Som ersättning för dessa möten får styrelsen (inklusive suppleant) en summa, till förslagsvis en middag, som fastställs vid årsmötet.
Styrelsen ska för föreningens ändamål förvalta dess tillgångar.
Föreningens räkenskaper ska avslutas vid utgången av varje kalenderår.
Verksamhetsberättelse, bokslut samt revisionsberättelse ska redovisas på årsmötet.

§ 13
Beslut om ändring av dessa stadgar eller en upplösning av föreningen kan endast fattas på ordinarie årsmöte.

§ 14
Vid föreningens upplösning ska dess tillgångar disponeras i enlighet med beslut fattat på årsmötet eller utdelas till föreningens medlemmar.