Årsmötesprotokoll AVf 2022

Årsmöte Arenberga Villaägareförening

 

Tid och plats

24:e Mars 2022 Hyresgästföreningens lokal på Södergatan, Märsta

Närvarande

13 personer, varav 4 st styrelsemedlemmar

Kjell Westling, Lena Söderström, Ingrid Fredriksson, Lena Lindgren-Ljungberg

Frånvarande: Per Larsson

§ 1 Mötets öppnande                               

Kjell Westling hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötet började med att en representant från Fenix Juridik gav en mycket intressant information om deras tjänster inom Juridik och Begravning. AVF medlemmar får 20 minuters gratis rådgivning och 15% rabatt på deras priser. Vår förening har en egen

mailadress som vi når Fenix Juridik på, arenberga@fenixbegravning.se.

§ 2 Val av mötesordförande och sekreterare

Årsmötet beslutade att välja Kjell Westling till mötesordförande samt Lena Lindgren-Ljungberg till mötessekreterare.

§ 3 Val av 2 personer att justera protokollet

Årsmötet beslutade att välja Lars Kristensen och Thomas Ljungberg att justera protokollet.

§ 4 Årsmötets behöriga utlysande

Årsmötet beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst.

§ 5 Verksamhetsberättelse och bokslut

Under verksamhetsåret har 7 ordinarie styrelsemöten hållits. Lena Söderström presenterade verksamhetsberättelsen och redovisade bokslutet. Verksamhetsberättelsen kommer att läggas ut på vår hemsida.

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhets- och ekonomisk berättelse och lägga dessa till handlingarna. 

§ 6 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

Revisionsberättelse presenterades för årsmötet av Thomas Ljungberg och balansräkning av Lena Söderström.

Årsmötet beslutade att fastställa balansräkningen och lägga den till handlingarna.

§ 7 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse

Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

§ 8 Beslut om arvode

Styrelsen föreslog en middag med 500 kr per person för styrelsen och suppleant som arvode. Detta fastslogs på mötet.

§ 9 Fastställande av antalet ledamöter

5 st ledamöter fastställdes samt 1 suppleant, dvs en utökning av styrelsen med 1 suppleant. Det diskuterades om årsmötet kunde fastställa stadgeförändringar under pågående årsmöte eller om det måste ske under nästa årsmöte. Efter mötet har styrelsen granskat regelverket och funnit att detta hade kunnat göras under pågående årsmöte.

Samtliga närvarande medlemmar kontaktades därför i efterhand och eftersom ingen mötesdeltagare hade någon erinran om att ändra stadgarna beslutades att förändringarna gäller redan under 2022.

§ 10 Val av ordförande, ledamöter, revisorer

Styrelsens förslag:

Ordförande Kjell Westling, Solrosvägen 3, 1 år

Ledamot Ingrid Fredriksson, Arenbergavägen 37, 1 år

Ledamot Mattias Edlund, Solrosvägen 20, 1 år

Ledamot Lena Söderström, Solrosvägen 10, 2 år

Ledamot Lena Lindgren-Ljungberg, Solrosvägen 2, 2år

Suppleant Anette Sang, Hyacintvägen 7, 2 år

Lars Kristensen, Thomas Ljungberg ordinarie revisorer, Gustaf Löwenhielm suppleant. Samtliga 1 år.

Lena Lindgren-Ljungberg valberedning, 1 år.

Mötet beslutade att välja ovanstående personer i enlighet med valberedningens förslag.

§ 11 Beslut om firmatecknare

Årsmötet beslutade att välja Kjell Westling och Lena Söderström som firmatecknare, oberoende av varandra.

§ 12 Fastställande av årsavgift

Årsmötet beslutade att bibehålla årsavgiften för AVF medlem till 100 kr.

§ 13 Ärenden som styrelsen ville ta upp på årsmötet         

  • Ändring av stadgar (§9, §11, §12) med anledning av punkt 8, 9 och 10 i dagordningen.
  • Ändring av stadgar §5, att digitalt årsmöte är möjligt vid ev. pandemier eller andra restriktioner för sammankomster. Samtliga närvarande medlemmar kontaktades i efterhand. Det beslutades då att de förändrade stadgarna gäller redan från år 2022.
  • Städdag 11 maj kl 18:30-20:00 med 18 maj som reservdag.

§ 14 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

Önskemål om information av närliggande skyddsrum, vilket styrelsen också informerade om och visade på bild.

§ 15 Övriga frågor

  • Information från Fenix Juridik (som mötet påbörjades med)
  • Gustaf Löwenhielm och Kjell Westling berättade om sina erfarenheter av solceller, mycket informativt och intressant.
  • Per Larsson avtackades efter 3 år och uppvaktas med en chokladkartong i efterhand.

…………………………………………………………………….         ……………………………………………………………..

Vid protokollet Lena Lindgren-Ljungberg
 
 

                 Mötesordförande Kjell Westling

 

………………………………………………………            ………………………………………………………

Justerare Lars Kristensen                                  Justerare Thomas Ljungberg