Årsmötesprotokoll AVF 2019

Årsmöte Arenberga Villaägareförening 2019

Tid och plats

13:e Mars 2019 Hyresgästföreningens lokal på Södergatan, Märsta

Närvarande

19 personer

§ 1 Mötets öppnande              

Annette Sang hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat

§ 2 Val av mötesordförande och sekreterare

Årsmötet beslutade att välja Annette Sang till mötesordförande samt Anna Danielsson till mötessekreterare

§ 3 Val av 2 personer att justera protokollet

Årsmötet beslutade att välja Thomas Ljungberg & Kjell Westling att justera protokollet

§ 4 Årsmötets behöriga utlysande

Årsmötet beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst

§ 5 Verksamhetsberättelse och bokslut

Under verksamhetsåret har 4 ordinarie styrelsemöten hållits. Anna Danielsson presenterade verksamhetsberättelsen, den kommer också att läggas ut på vår hemsida. Lena Söderström redovisade därefter bokslutet.  

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse och lägga dessa till handlingarna. 

§ 6 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

Revisionsberättelse presenterades av Thomas Ljungberg och balansräkning av Lena Söderström för årsmötet.

Årsmötet beslutade att fastställa balansräkningen och lägga den till handlingarna.

§ 7 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse

Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

§ 8 Beslut om arvode

Styrelsen föreslog en middag (max 500kr per person) för styrelsen som arvode. Detta fastslogs på mötet.

§ 9 Fastställande av antalet ledamöter

5 st fastställdes

§ 10 Val av ordförande på 1 år

Styrelsens förslag är Kjell Westling, Solrosvägen 3

Årsmötet beslutade att välja Kjell Westlling till ordförande, tillika firmatecknare.

§ 11 Styrelseledamöter på 2 år

Ledamot Per Larsson, Liljevägen 4

Ledamot Lena Lindgren-Ljungberg, Solrosvägen 2

§ 12 Styrelseledamöter med 1 år kvar

Ledamot Anna Danielsson, Solrosvägen 4

Ledamot Lena Söderström, Solrosvägen 10

§ 13 Beslut om firmatecknare

Årsmötet beslutade att välja Kjell Westling och Lena Söderström som firmatecknare, oberoende av varandra.

§ 14 Val av 2 revisorer

Årsmötet beslutade att välja Lars Kristensen och Thomas Ljungberg som revisorer.

§ 15 Val av valberedning

Årsmötet beslutade att välja Lena Lindgren-Ljungberg att ingå i valberedningen.

§ 16 Fastställande av årsavgift

Årsmötet beslutade att bibehålla årsavgiften för AVF medlem till 100kr.

§ 17 Ärenden som styrelsen vill ta upp på årsmötet

  • Städdag 8 maj kl 18:30-20:00. Reservdag 15 maj ifall det regnar den 8:e
  • Befrielse från deklaration, vi fick avslag från skatteverket så vi fortsätter deklarera 0.
  • AVf:s hemsida. Vi vill gärna ha medlemmarnas synpunkter. Vi beslutade oss för att inte lägga in någon köp/säljsida eller flik på hemsidan med anledning av hanteringen av information, lägga till/ta bort samt bevakning. Däremot föreslogs att styrelsen på prov kommer att vara behjälplig via mejl (endast) med utskick till övriga medlemmar för sådan som berör hus och trädgård och kan vara intressant för våra medlemmar. Gränsdragning och regler för vad som kan komma i fråga får hanteras på nästa styrelsemöte.

§ 18 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

Vi fick in ett förslag från en medlem om att det kan vara intressant med solceller, så mötet inledes med en presentation av solceller och laddstolpar av Comfort Karby VVS och de höll en mycket uppskattad genomgång för oss. Vi har material som vi kan skicka ut. Skicka ett mail till styrelsen om du/ni är intresserade.

§ 19 Övriga frågor

Inga övriga frågor

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vid protokollet Anna Danielsson

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mötets ordförande Annette Sang

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justerare Thomas Ljungberg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justerare Kjell Westling