Kallelse till årsmöte 2020

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2020

Tid: 12 mars 2020 kl.19-21       Plats: Södergatan 50, Märsta

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 5 mars. Skicka gärna till styrelsen@arenberga.se eller lämna i postlådan till någon i styrelsen.

Kontaktinformation Styrelsen:

Ordförande: Kjell Westling, Solrosvägen 3 kjelle.westling@gmail.com

Ledamot/kassör: Lena Söderström, Solrosvägen 10 soderstrom.lena@gmail.com

Ledamot: Anna Danielsson, Solrosvägen 4 annafrida23@hotmail.com

Ledamot: Per Larsson, Liljevägen 4 perl_75@hotmail.com

Ledamot: Lena Lindgren-Ljungberg, Solrosvägen 2 lenalindgren52@gmail.com

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötets ordförande och sekreterare
 3. Val av två justeringsmän
 4. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 5. Föredragning av verksamhetsberättelse och bokslut
 6. Revisorernas berättelse
 7. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen för räkenskaper och förvaltning
 8. Beslut om arvoden                                                                                                                      Förslag: middag för styrelsen för max 2500 kr
 9. Fastställa antalet ledarmöter
 10. Val av föreningens ordförande på 1 år                                                                                                        Val av 2 st styrelseledarmöter på 2 år                                                                                                          Val av 2 revisorer och 1 ersättare på 1 år                                                                                                      Val av valberedning på 1 år
 11. Beslut om firmatecknare                                                                                                                    Förslag: föreningens ordförande och kassör oberoende av varandra
 12. Fastställande av årsavgift                                                                                                                  Förslag: Bibehållen avgift på 100 kr som skall vara betald senast 31 mars.
 13. Ärenden som styrelsen vill ta upp på årsmötet                                                                                        *Förslag på städdag 13 maj med 28 maj som reservdag                                                                              *Hemsida samt Facebooksida                                                                                                                  *Maria Nordmark från Sigtuna Vatten och Renhållning har bjudits in för att berätta om de nya sopkärlen.                              *Gustav Löwenhielm (Tuplanvägen 5) berättar om sina erfarenheter med solceller.
 14. Motioner från medlemmar
 15. Övriga frågor

Mötet avslutas med fika. 

Varmt välkomna!

Styrelsen/2020-02-01