Dagordning årsmöte AVf 2022

Årsmöte AVF 2022

Tid: 24 mars 2022 kl.19-21       Plats: Södergatan 50, Märsta

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 17 mars. Skicka gärna till styrelsen@arenberga.se eller lämna i postlådan till någon i styrelsen.

Kontaktinformation Styrelsen:

Ordförande: Kjell Westling, Solrosvägen 3 kjelle.westling@gmail.com

Ledamot/kassör: Lena Söderström, Solrosvägen 10 soderstrom.lena@gmail.com

Ledamot: Ingrid Fredriksson, Arenbergavägen 37 fredriksson_ingrid@hotmail.com

Ledamot: Per Larsson, Liljevägen 4 perl_75@hotmail.com

Ledamot: Lena Lindgren-Ljungberg, Solrosvägen 2 lenalindgren52@gmail.com 

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötets ordförande och sekreterare
 3. Val av två justeringsmän
 4. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 5. Föredragning av verksamhetsberättelse och bokslut
 6. Revisorernas berättelse
 7. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen för räkenskaper och förvaltning
 8. Beslut om arvoden – Förslag: middag för styrelsen för max 500 kr/person
 1. Fastställa antalet ledamöter – Förslag: 5 ordinarie samt 1 suppleanter
 1. Val av föreningens ordförande på 1 år –  Val av 2 st styrelseledamöter på 2 år  –  Val av 2 st styrelseledamöter på 1 år –  Val av 1 st suppleant på 1 år  – Val av 2 st revisorer och 1 ersättare på 1 år – Val av valberedning på 1 år 
 2. Beslut om firmatecknare – Förslag: föreningens ordförande och kassör oberoende av varandra
 1. Fastställande av årsavgift – Förslag: Bibehållen avgift på 100 kr som ska vara betald senast 15 april
 1. Ärenden som styrelsen vill ta upp på årsmötet – Ändring av stadgar (§9, §11, §12) med anledning av punkt 8, 9 och 10 i dagordningen – Förslag på städdag 11 maj med 18 maj som reservdag
 1. Motioner från medlemmar
 2. Övriga frågor – Fenix Juridik har bjudits in för att berätta om erbjudande till AVf:s medlemmar (mötet startas kl. 19.00 med denna punkt) – Kjell Westling samt Gustaf Lövenhielm berättar om sina erfarenheter med solceller (mötet avslutas med denna punkt)

Under mötet serveras fika. Varmt välkomna! Styrelsen/2022-02-22