Kallelse till årsmöte 2017

Tid: 1 februari 2017 kl.19-21

Plats: Norrbackaskolans matsal

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 25 januari.

Kontaktinformation Styrelsen:

Ordförande: Annette Sang, Hyacintvägen 7 marie@sang.info

Ledamot/kassör: Silva Lindevall, Arenbergav. 39 silva.lindevall@gmail.com

Ledamot: Anna Danielsson, Solrosvägen 4 annafrida23@hotmail.com

Ledamot: Magnus Forslöf, Tulpanvägen 9 kersmag@telia.com

Ledamot: Lena Lindgren-Ljungberg, Solrosvägen 2 lenalindgren52@gmail.com

Dagordning

 1. Mötet öppnas

 2. Val av mötets ordförande och sekreterare

 3. Val av två justeringsmän

 4. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

 5. Föredragning av verksamhetsberättelse och bokslut

 6. Revisorernas berättelse

 7. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen för räkenskaper och förvaltning

 8. Beslut om arvoden

  Förslag: middag för styrelsen för max 2000 kr

 9. Fastställa antalet ledamöter

 10. Val av föreningens ordförande, tillika firmatecknare, på 1 år.

  Valberedningens förslag: Annette Sang, Hyacintvägen 7 (omval 1 år)

 11. Styrelseledamöter

  Ledamot: Anna Danielsson (1 år kvar av mandatperioden)

 12. Val av 2 st styrelseledamöter på 2 år

 13. Beslut om firmatecknare

  Förslag: föreningens ordförande och kassör

 14. Val av 2 revisorer och 1 ersättare på 1 år

 15. Val av valberedning på 1 år

 16. Fastställande av årsavgift

  Förslag: Bibehållen avgift 100 kr som ska vara betald senast 15 mars

 17. Ärenden som styrelsen vill ta upp på årsmötet:

 • Nytt organisationsnummer 802458-8611

 • Städdag

 • Förändringar måste protokollföras

 • Avslut av konto på Handelsbanken

 • Vid husförsäljning: informera om anslutning till Comhem

 • AVF hemsida – ansvar

 1. Motioner från medlemmar

 2. Övriga frågor

Mötet avslutas med fika!

Varmt välkommen!

/Styrelsen