Verksamhetsberättelse AVf 2021

Verksamhetsberättelse AVf 2021

Styrelsen för AVf Arenberga Villaägarförening får härmed avlämna följande berättelse för det gångna verksamhetsåret. 

Styrelsen har under året haft ett konstituerande samt sju ordinarie protokollförda möten.  

Då det åter har varit ett mycket speciellt år med pandemi så har aktiviteterna varit begränsade.

Årsmötet ställdes in och styrelsen beslutade tillsammans med medlemmarna, som fick säga sitt genom e-mail, att sittande styrelse fortsätter även under 2021 med anledning av pandemiläget. Att inte hålla ett årsmöte enligt stadgarna ansågs vara ett undantag med tanke på det exceptionella läget med pandemi. Våra stadgar behöver därmed ses över inför eventuella framtida liknande händelser.  

Den sedvanligs städdagen under våren 2021 flyttades även detta år fram och byttes ut mot enbart en korvgrillningsdag den 16/9. Händelsen besöktes av ca 35 personer som trotsade det kyliga vädret och åt korv med god aptit och i god stämning.

Styrelsen har även under detta år, trots pandemi, haft täta kontakter med Kommunen angående trafiksituationen på Dragonvägen inkluderande reklamen i busskuren på Stationsgatan. Tyvärr kan vi konstatera att vi inte kommer längre med reklamen i busskuren som från både SL:s och Kommunens sida anses vara enligt gällande föreskrifter om avstånd och trafikregler. Vad gäller övrigt gällande övergångsställe vid gångvägen till Märsta Station vid Kanonkullens förskola och vid Arenbergavägen/Preem så är frågan ännu inte avgjord. Däremot har förbättringar gjorts vid övergångsstället Liljevägen/Ljungvägen och Dragonvägen så att övergångstället nu kan passeras även med barnvagn.

Vår lekpark har fått bra belysning efter vårt önskemål och nu väntar vi på den ordentliga upprustning som ligger i Kommunens lekplatsplan från 2022 och framåt. I planen ligger en beräkning på 4 miljoner enbart för vår lekpark.

Styrelsen har under 2021 skickat ut 6 informationsbrev till medlemmarna i föreningen samt även besvarat ett antal direkta frågeställningar.  

Arenberga 2022-02-10

Kjell Westling     Ingrid Fredriksson      Per Larsson

Lena Lindgren-Ljungberg     Lena Söderström